Portfolio: 2 Columns

This is an example of a sortable, 2 Column Portfolio.